Polityka prywatności

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o przetwarzaniu Pana/i danych osobowych:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Köhler+Bovenkamp Polska Sp. z o. o.,
z siedzibą 88-400 Żnin, ul. Przemysłowa 2, tel. 52 303 13 61 email: rodo@koebo.pl.

2. W sprawach związanych z ochroną Pana/i danych osobowych i realizacji Pan/i praw może Pan/i kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@admin.com.pl lub pisemnie na adres 88-400 Żnin, ul. Przemysłowa 2.

3. Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w procesie obsługi kontrahentów, klientów w celu:

1) zawarcia/wykonania umów kupna/sprzedaży oferowanych towarów i usług, na podstawie zainteresowania Pana/i naszą ofertą lub na podstawie zawartej przez Pana/ią umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO),

2) wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, obsługi reklamacji) wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 6 ust 1 lit c RODO),

3) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, badania satysfakcji klientów, prowadzenia analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, w celach archiwalnych (dowodowych) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f RODO).
W tym przypadku podanie przez Pana/ią danych jest wymagane przepisem prawa lub warunkiem zawarcia umowy.
W pozostałych przypadkach (np. działań marketingowych) Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO). Podanie danych w tych przypadkach jest dobrowolne.

4. Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali następującym kategoriom podmiotów:

1) naszym pracownikom i współpracownikom, w zakresie obowiązków zgodnie z upoważnieniami,

2) podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych: firmy informatyczne, kancelarie prawne, finansowe,

3) innym odbiorcom: firmy kurierskie, marketingowe, podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Okres przechowywania

1) Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

2) Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe będziemy przetwarzać dla określonego celu do momentu zgłoszenia sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

3) Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania.

7. Ma Pan/i prawo do:
1) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia swoich danych i ograniczenia ich przetwarzania.

2) Sprzeciwu wobec przetwarzania. Przestaniemy przetwarzać Pana/i dane chyba, że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Pana/i danych są nadrzędne wobec Pana/i praw lub dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3) Wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4) Przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody lub na podstawie umowy.

5) Usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.

8. Pana/i dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).